علوم سوّم راهنمایی به قلم دانش آموزان 11

همه چیز در ارتباط با درس علوم تجربی سوّم راهنمایی جهت پیشرفت درسی دانش آموزان

سوالات فصل1و2و3

 

سوالات فصل1

 

1_اتم چیست

 

2- نظریه تامسون درباره اتم را بنویسید

 

3- نظریه رادرفور درباره اتم را بنویسید

 

4- نظریه بور درباره اتم را بنویسید

 

5- نظریه چادویک درباره اتم را بنویسید

 

6- قسمت های مختلف یک اتم را نام ببریدپ

 

7- عدد اتمی چیست

 

8- عدد جرمی چیست

 

9- اگر عدد اتمی نیتروژن 7 و ععد جرمی آن 14 باشد تعداد نوترون های آن چقدر است

 

10- اگر عدد جرمی اکسیژن 18 و نوترون آن 10 باشد تعداد پروتون آن چقدر است

 

11- در جدوا تناوبی عناصر بر چه اساسی در کنار هم ثرار می گیرند

 

12- منظور از نماد شیمیایی چیست

 

13- ایزوتوپ یا هم مکان چیست

 

14- شباهت ایزوتوپ ها در چیست

 

15- تفاوت ایزوتوپ ها در چیست

 

به نام خدا

سوالات فصل2

 

1_فرمول شیمیایی چیست

 

2- در هر فرمول های زیر چند عنصر هر عنصر چند اتم دارد

                                      MnO2        H2O             CH4                NH3

 

3- ترکیب مولکولی چیست با مثال

 

4- پیوند کووالانسی چیست

 

5- پلیمر چیست با مثال

 

6- یک کاربرد آمونیاک را بنویسید

 

7- یک کاربرد اتانول را بنویسید

 

8- یک کاربرداتیلن گلیکول را بنویسید

 

9- یون چیست

 

10- یون منفی چیست

 

11- یون مثبت چیست

 

12- پیوند یونی چیست

 

13- ترکیب یونی چیست با مثال

 

14-خصوصیات ترکیب یونی را بنویسد

 

15- یک تفاوت ترکیب یونی و مولکولی را بنویسید

 

16- الکترولیت چیست با مثال

 

17- غیر الکترولیت چیست با مثال

 

18 – خصوصیات اسید ها را بنویسید

 

19- چند اسید نام ببرید

 

20- خصوصیات بازها را بنویسید

 

21- چند باز نام ببرید

 

22- نمک چگونه به وجود می آید معادله نوشتاری آن را بنویسید

 

   چیستpH  23-

 

 

سوالات فصل3

1- مطالعه تاریخچه زمین از روی چه چیز هایی مشخص می شود

    

2- دو ویژگی یا خصوصیت سنگ رسوبی را بنویسید

 

3- تفاوت لایه های زیرین و رویی سنگ های رسوبی در چیست

 

4- در مطالعه تاریخچه زمین کدام سنگ از بقیه بهتر است دلیل بیاورید

 

5- فسیل چیست

 

6- چه عواملی باعث می شود فسیل تشکیل نشود

 

7- چه قسمت هایی از بدن جانداران تبدیل به فسیل می شوند

 

 

8- مناسب ترین محیط برای فسیل شدن چه مناطقی است چند دلیل بیاورید

 

9- در چه قسمتی از دریا برای فسیل  شدن مناسب است چرا

 

10- در چه قسمتی از خشکی فسیل تشکیل می شود

 

11- سوخت فسیلی چیست

 

12- کاربرد سوخت فسیلی را بنویسید

 

13- به کمک فسیل ها چه اطلاعاتی می توان به دست آورد

 

14-  دو تفاوت فسیل لایه های رسوبی زیرین و بالایی را بنویسید

 

15- ترتیب پیدایش جانوران را به ترتیب بنویسید

 

16- ترتیب پیدایش گیاهان را به ترتیب بنویسید

 

17- یکی از مهم ترین کاریرد فسیل ها در باره جاناران را بنویسید

 

18- نظریه لامارک درباره تغییر جانداران را بنویسید

 

19- کدام دانشمند نظریه لامارک را رد کرد آزمایش او را به طور خلاصه بنویسید

 

 

20- نظریه داروین درباره تغییر جانداران را بنویسید

 

21- انتخاب طبیعی یعنی چه

 

22- فکر انتخاب طبیعی چگونه در ذهن داروین ریشه گرفت

 

 

 

 

23- در بین همه جانداران در دو چیز رقابت وجود دارد نام ببرید

 

24- نظریه جهش توسط کدام دانشمند مطرح شد

 

25- جهش را تعریف کنید

 

26- کروموزوم چیست

 

  چیستDNA  27-

 

 را بنویسید DNA  28- عوامل تغییر

 

29- عامل اصلی جهش چیست

 

30- عامل به وجود آورنده تغییرات در جانداران............................و گسترش دهنده آن ها در طبیعت..................است

 

31- از شباهت موجود بین جانداران به چه نتایجی می رسیم(3 مورد)

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:27  توسط اعتمادی نیا و سیروسی  |